Bizim məhsullar

Bizim m?hsullar

[ninja_forms_modal_form id=10 text_link=’ Biziml? ?laq? saxlay?n’]

FCHAIN sirk?ti “1C: Mu?ssis? 8.3” bazas?nda ?n t?crub?li muhasibl?rin istirak? il? Az?rbaycan Respublikas?n?n qanunvericiliyin? uygunlasd?r?lm?s konfiqurasiyan? t?klif edir.

Istifad?cil?rin r?yl?rin? ?sas?n, o, bu gun ?n yaxs? muhasibat proqramlar?ndan biridir.

?sas funksiyalara asag?dak?lar daxildir:

  • Muhasibat ucotunun hesablar plan?;
  • Bank: T?darukcul?r? od?m?l?r  zaman? avtomatik muxabirl?sm?li od?nis s?n?dl?ri, ?m?k haqlar?n?n od?nilm?si, ?DV od?nisi v? qars?l?ql? od?nisi, bank komissiyalar?n?n od?nilm?si
  • Kassa s?n?dl?ri;
  • Avans hesabatlar?;
  • Anbar v? maddi ucot;
  • ?sas V?saitl?r, Qeyri-Maddi Aktivl?r, Azd?y?rli v? tez kohn?l?n ?syalar ucotu;
  • Kadr ucotu: ?m?k muqavil?l?ri, ?mrl?r, m?zuniyy?tl?r, sosial kartlar;
  • ?m?k haqq?n?n hesablanmas?;
  • Sat?s v? xidm?t s?n?dl?ri;
  • Beyn?lxalq standartlar? uzr? hesabatlar: Balans, M?nf??t v? z?r?r uzr? maliyy? hesabat?, Pul v?saitl?rinin h?r?k?ti haqq?nda hesabat.

Paket? 1C: Muhasibat 8.2. PROF. konfiqurasiyas?n?n 1 must?ri lisenziyas? daxildir.

[ninja_forms_modal_form id=10 text_link=’ Biziml? ?laq? saxlay?n’]

T?klifl?r maraql?d?r?

Consultation

Contact us or find nearest office